top of page
 • Hvit Instagram Ikon
 • Hvit Linkedin Ikon

Prosjekter

Et utvalg av prosjekter er listet opp nedenfor:

DJI_0711.JPG
Avfallsservice AS
 • Prosjekt: Videreutvikling av Galsomelen avfallsanlegg (2021-2023)
 • Geotekniske grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabilitet

 • Oppdatering og revidering av kvikkleiresone "2207 Galsomelen"

IMG_5504.JPG
Saha AS
 • Prosjekt: Oppføring av ny Coop Extra i Karasjok (2023)
 • RIG

IMG_2961.JPG
Kåfjord kommune
 • Prosjekt: Detaljregulering Manndalen motocrossbane (2022)
 • Geotekniske grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabilitet

DJI_0443.JPG
Hinnstein AS
 • Prosjekt: Nytt forbrenningsanlegg for Senja Avfall IKS (2022)
 • RIG

Sentrum 14, flyfoto 2020.jpg
Kivijervi Entreprenør AS
 • Prosjekt: Oppføring av nytt næring- og boligbygg på Storslett (2022)
 • RIG

IMG_20210930_145933.jpg
Avfallsservice AS, Remiks Miljøpark AS og Origo Skibotn AS
 • Forprosjekt: Slamlagune og biogassanlegg Rå Biopark, Skibotn avfallsanlegg (2021)
 • Geotekniske grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabilitet

IMG_8934.JPG
Nordreisa kommune
 • Forprosjekter: Moan skole, fotballhall, Saga skistadion og Sandbakken (2021)
 • Geotekniske grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabilitet

Storbukta industriområde.jpg
Skjervøy kommune
 • Forprosjekt: Utfylling i sjø for næring-/industriformål (2020)
 • Geotekniske grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for planlagt utfyllingsområde i sjø

 • Miljøtekniske grunnundersøkelser og miljøtekniske vurderinger for eksisterende fylling og planlagt utfyllingsområde i sjø

IMG_20200817_125258.jpg
SPH Bygg AS
 • Prosjekt: Oppføring av leilighetskompleks på Finnsnes (2020)
 • RIG

Sjøboring.jpg
Frantzen Eiendom Sortland AS, Iparsell AS og Karma Gruppen AS
 • Forprosjekter: Utfylling i sjø for næring- og boligformål på Sortland (2019)
 • Geotekniske grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for planlagt utfyllingsområde i sjø

 • Miljøtekniske grunnundersøkelser og miljøtekniske vurderinger for eksisterende fylling og planlagt utfyllingsområde i sjø

Boreplan Tverrelvdalen, Mannsverk.jpg
Privat utbygger
 • Prosjekt: Oppføring av bolig i Tverrelvdalen (2018)
 • Geotekniske grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabilitet

 • Kvikkleiresone "1746 Nybrott" i Tverrelvdalen i Alta kommune

DJI_0133.jpg
Cermaq Norway AS
 • Prosjekt: Nytt settefiskanlegg på Sørøya (2023)
 • Vurdering av tilpasset sprengningsopplegg og berguttak under byggefase

 • Potensiale for produksjon av stor blokk

 • Vurdering av nødvending bergsikring

DJI_0818.JPG
GeoNord AS
 • Forprosjekt: Nytt masseuttak, Flakstadvåg på Senja (2023)
 • Vurdering av potensiale av masseuttak og steinkvalitet

 • Byggherre Flakstadvåg Laks AS

39132651_306851039873370_916086291962003
GrunnPartner AS og Kraftmontasje AS
 • Prosjekt: 420 kV kraftlinje Balsfjord-Skaidi (2017-2018)
 • Prosjekt: Vinnelys transformatorstasjon (2023)
 • Klassifisering av berggrunn og fundamentering mastepunkt

 • Landmåling

 • Nordreisa, Kvænangen og Alta

 • Byggherre Statnett SF

DJI_0165 redigert.jpg
Kvænangen Kraftverk AS
 • Prosjekt: Ny anleggsvei til rørgate i skredutsatt terreng, Kvænangsbotn (2021)
 • Prosjektering av vei og masseberegning

 • Geofaglig oppfølging under byggefase

3D_analyse_Storsandnes_snø_og_steinspran
Private utbyggere
 • Prosjekter: Skredfarevurderinger i bratt terreng. Nord-Norge (2017 -->)
 • Snøskred, steinsprang, jord- og flomskred

Burfjord_-_IMG_3437.jpg
Norden Crown Metals Corp.
 • Prosjekt: Mineralprospektering i Kvænangen (2017-2022)
 • Geologisk assistanse og tilrettelegger for ansvarlig leteteam

Etter_2018-slåttemark.jpg
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Prosjekter: Skjøtsel og kartlegging (2014-2023)
 • Skjøtsel av slåttemark og bekjempelse av fremmede arter

 • NiN-kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplaner

Bilde 4.jpg
Reisa Elvelag
 • Prosjekter: Daglig ledelse og oppsyn i Reisaelva (2018-->)
 • Administrasjon av fiske 

 • Fiskeoppsyn

IMG_7761.JPG
Handelens Miljøfond, Miljødirektoratet og MARFO
 • Prosjekt: Strandrydding i utilgjengelige områder i Nord-Norge (2019-->)
 • Tilskudd Miljødirektoratet og Senter mot marin forsøpling

 • Rydd Norge-programmet i Troms og Finnmark, 2021-2023

 • Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Loppa

bottom of page