top of page

Tjenester

Arktisk Geotek tilbyr tverrfaglig geologisk rådgivning i forhold til løsmasser og berggrunn relatert til skredfare.

Selskapet fokuserer på problemstillinger tilknyttet klimaendringer med hensikt å forebygge de geofaglige aspektene relatert til samfunnssikkerhet og infrastruktur. Arktisk Geotek tilbyr også prosjektledelse og feltarbeid innen naturforvaltning.

 • Grunnundersøkelser: identifisering og klassifisering av løsmasser og berggrunn.

  • Løsmasser kartlegges ved hjelp av geoteknisk borerigg eller prøvegrop ved hjelp av gravemaskin

   • Totalsondering, CPTu-sondering og opptak av prøvemateriale (forstyrret og uforstyrret)

   • Prøvemateriale analyseres i geoteknisk laboratorium
     

 • Rådgivning geofag (geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøgeologi):

  • Geotekniske vurderinger og utredning av fare for kvikkleireskred

  • Skredfarevurdering i bratt terreng: steinsprang og steinskred, snøskred og sørpeskred, jord- og flomskred

  • Ingeniørgeologiske vurderinger av berggrunn

  • Bistå med logistikk, teknisk og administrativ arbeid i forbindelse med prospektering av mineraler

  • Vurderinger av flom, erosjon og massetransport

   • Våre leveranser imøtekommer TEK-17 og NVEs retningslinjer

  • Tilstandsklassifisering av forurenset grunn / miljøgeologisk vurdering

   • Våre leveranser imøtekommer Miljødirektoratets veiledere​

 • Feltarbeid: Befaring, feltmetodikk og praktisk arbeid. Ofte integrert i utførelsen av våre oppgaver.
   

 • Naturforvaltning og prosjektledelse

  • Økologisk skjøtsel​

  • Forvaltning av laksevassdrag

  • Oppsynsaktivitet

  • Strandrydding

Med kvalifiserte samarbeidspartnere arbeider vi tett med maskinentreprenør, ingeniører og byggledere for å levere et komplett prosjekt som tilfredsstiller ditt behov. Dette gjelder alt fra forprosjekt til prosjektering i geofag.

bottom of page