Tjenester

Arktisk Geotek tilbyr tverrfaglig geologisk rådgivning i forhold til løsmasser og bergrunn relatert til skredfare.

Selskapet fokuserer på nåtidens problemstillinger med tanke på klimaendringer og forebygge de geofaglige aspektene relatert til samfunnssikkerhet og infrastruktur. Arktisk Geotek tilbyr også prosjektledelse og feltarbeid innen naturforvaltning.

Eksempler på tjenester:

 • Grunnundersøkelser: identifisering og klassifisering av løsmasser og berggrunn.

  • Løsmasser kartlegges ved hjelp av geoteknisk borerigg eller prøvegrop ved hjelp av gravemaskin

   • Totalsondering, CPT-sondering og opptak av prøvemateriale (forstyrret og uforstyrret)

   • Prøvemateriale sendes til analyser i geoteknisk laboratorium
     

 • Geofag (geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøgeologi):

  • Utredning av fare for kvikkleire og områdestabilitet / geoteknisk vurdering

  • Ingeniørgeologisk vurdering av berggrunn og skredfarevurdering i bratt terreng: steinsprang, snøskred, jord- og flomskred

  • Vurderinger av flom, erosjon og massetransport

   • Våre leveranser imøtekommer TEK-17 og NVEs retningslinjer

  • Tilstandklassifisering av forurenset grunn / miljøgeologisk vurdering

   • Våre leveranser imøtekommer Miljødirektoratets veiledere​

 • Feltarbeid: Befaring, feltmetodikk og praktisk arbeid. Ofte integrert i utførelsen av våre oppgaver.
   

 • Naturforvaltning og prosjektledelse

Med kvalifiserte samarbeidspartnere arbeider vi tett med maskinoperatører, ingeniører og byggledere for å levere et komplett prosjekt som tilfredsstiller ditt behov.

©  Arktisk Geotek AS