Tjenester

Arktisk Geotek tilbyr tverrfaglig geologisk rådgivning i forhold til løsmasser og berggrunn relatert til skredfare.

Selskapet fokuserer på problemstillinger tilknyttet klimaendringer med hensikt å forebygge de geofaglige aspektene relatert til samfunnssikkerhet og infrastruktur. Arktisk Geotek tilbyr også prosjektledelse og feltarbeid innen naturforvaltning.

Eksempler på tjenester:

 • Grunnundersøkelser: identifisering og klassifisering av løsmasser og berggrunn.

  • Løsmasser kartlegges ved hjelp av geoteknisk borerigg eller prøvegrop ved hjelp av gravemaskin

   • Blant annet totalsondering, CPTu-sondering og opptak av prøvemateriale (forstyrret og uforstyrret)

   • Prøvemateriale analyseres i laboratorium
     

 • Rådgivning geofag (geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøgeologi):

  • Utredning av fare for kvikkleire og områdestabilitet/lokalstabilitet (geoteknisk vurdering)

  • Ingeniørgeologisk vurdering av berggrunn og skredfarevurdering i bratt terreng: steinsprang, snøskred, jord- og flomskred

  • Vurderinger av flom, erosjon og massetransport

   • Våre leveranser imøtekommer TEK-17 og NVEs retningslinjer

  • Tilstandklassifisering av forurenset grunn / miljøgeologisk vurdering

   • Våre leveranser imøtekommer Miljødirektoratets veiledere​

 • Feltarbeid: Befaring, feltmetodikk og praktisk arbeid. Ofte integrert i utførelsen av våre oppgaver.
   

 • Naturforvaltning og prosjektledelse

Med kvalifiserte samarbeidspartnere arbeider vi tett med maskinoperatører, ingeniører og byggledere for å levere et komplett prosjekt som tilfredsstiller ditt behov.